×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×
Konverzácia
ČíslovkyPozdravy a osloveniaZoznámenieLúčeniePorozumenieŽiadosti, príkazy a návrhyPoďakovanie a spokojnosťOspravedlnenia, omyly a ľútosťSúhlasNesúhlas, odmietnutieOtázkyČasMesiace a rokyDni a týždneHodiny a minútyFarbyRozmery a vlastnostiPýtame sa na cestuPasová a colná kontrolaFormulár, osobné údajeCestovanie automCestovanie vlakomCestovanie lietadlomCestovanie loďouCestovanie mestskou dopravouUbytovanieRezervácieV hoteliUbytovanie v súkromíV kempinguV reštauráciiJedálny lístokPredjedláHlavné jedláNápojeDezerty
Reklama:
head

Číslovky

Čísla

Numbers

Základné číslovky

Cardinal numbers

nula zero, nought ziərou, nótjeden m, jedna f one wandva m, dve f two tri three θštyri four päť five fajvšesť six sikssedem seven sevnosem eight ejtdeväť nine najndesať ten tenjedenásť eleven ilevndvanásť twelve twelvtrinásť thirteen θɜtínštrnásť fourteen fótínpätnásť fifteen fiftínšestnásť sixteen sikstínsedemnásť seventeen sevntínosemnásť eighteen ejtíndevätnásť nineteen najntíndvadsať twenty twentidvadsaťjeden twenty-one twenti-wantridsať thirty θɜtištyridsať forty fótipäťdesiat fifty fiftišesťdesiat sixty sikstisedemdesiat seventy sevntiosemdesiat eighty ejtideväťdesiat ninety najntisto a/one hundred ə/wan handrədstodvadsať hundred (and) twenty handrəd (änd) twentidvesto two hundred tú handrədtisíc a/one thousand ə/wan θauzənddvetisíc two thousand θauzəndtisíc päťsto osemdesiattri fifteen hundred (and) eighty three fiftín handrəd (änd) ejti θmilión a/one million ə/wan miljən

Radové číslovky

Ordinal numbers

prvý first fɜstdruhý second sekəndtretí third θɜdštvrtý fourth θpiaty fifth fifθšiesty sixth siksθsiedmy seventh sevnθôsmy eighth ejtθdeviaty ninth najnθdesiaty tenth tenθdvadsiaty twentieth twentiiθtridsiaty thirtieth θɜtiiθstý hundredth handrədθ

Zlomky

Fractions

pol, polovica a half ə háfjeden a pol one and a half wan änd ə háftretina a third ə θɜddve tretiny two thirds θɜdzštvrtina a quarter, (AmE) a fourth ə kwótə, əθtri štvrtiny three quarters θrí kwótəzpätina a fifth ə fifθšestina a sixth ə siksθsedmina a seventh ə sevnθosmina an eighth än ejtθdevätina a ninth ə najnθdesatina a tenth ə tenθstotina one hundredth wan handrədθ
Reklama:

Reklama: