×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconclosingiconclose1iconclose2
Reklama:

Synonymá

terminationcessationclosureend

Odvodené slová

close1close2closedcloselyclosenessclosing

Slovné spojenia

closing priceclosing time

Okolie

close offcloseout (sale)close-runclose seasonclosetclosetedclose upclose-upclosingclosing priceclosing timeclosureclotclothcloth capclothe*clothedclothesclothes horseclotheslineclothes pegclothespinclothingclotted cream
Zobraziť všetko (24)

closing

[ˈkləʊzɪŋ]10209
adj
záverečný, konečný, uzatváracíclosing stage záverečná fáza
n
1. of sth uzavretie čoho
2. záver (rokovania, prejavu ap.)
Reklama:

boneclose to the bone príliš blízky pravde (nepríjemnej)
bookclosed book španielska dedina, veľká neznáma (niečo neznáme)
closeclose (down) zatvoriť, ukončiť činnosť (trvalo)
closebe closing on sb doháňať, dobiehať koho, približovať sa ku komu
closeclose to/on sth takmer, skoro (určité množstvo ap.)
closebe close at hand byť neďaleko
closeclose shave/thing/call únik len o vlások/tak-tak (pred nebezpečenstvom ap.)
close offclose sth off uzavrieť, odrezať, oddeliť (zabrániť prístupu do oblasti ap.)
close seasonclose(d) season obdobie mimo sezóny (v športe)
doorclose the door on sth pustiť z hlavy čo, už sa ďalej nestarať o čo
draw*be drawing closer/nearer (pri)blížiť (sa) (udalosť ap.)
eyeclose one's eyes to sth zatvárať oči pred čím
mindclose one's mind to sth snažiť sa nemyslieť na čo, nevenovať pozornosť čomu, ignorovať čo
closeclose one's legs znožiť, dať nohy k sebe
closeClosed Zatvorené (nápis)
closeclose a deal uzavrieť obchod
closeat the close of the day na konci dňa
closein close proximity v tesnej blízkosti
closethe closest friend najbližší priateľ
closeclose relative blízky príbuzný
close(up)on closer inspection pri/po dôkladnejšej prehliadke
closepay close attention to sth venovať čomu veľkú pozornosť
closetake a close look at sth pozrieť sa na čo zblízka, dôkladne preskúmať čo
closebe close to tears mať slzy na krajíčku
closebe close to sth blížiť sa (k) čomu, byť blízko čoho
dateclosing date dátum uzávierky, konečný termín
draw*draw close(r) pritiahnuť (si) (k sebe)
finishclose finish tesný finiš
snugglesnuggle (close)/up to sb, against sth (pri)túliť sa, (pri)vinúť sa ku komu, k čomu
watchkeep a close watch on the time strážiť čas
behindHe closed the door behind him. Zatvoril za sebou dvere.
closeWould you mind if I closed the window? Neprekážalo by vám, keby som zatvoril okno?
closeThey are closing on us. Doháňajú nás.
closeThe pub is close to the cemetery. Krčma je blízko cintorína.
closeShe moved closer. Priblížila sa.
closeIt was a close shave. To bolo tesné/o chlp., Bolo to len tak-tak.
halfhis eyes were half closed oči mal napoly zavreté
looka close(r) look at sth bližší pohľad na čo
rangeat close range zblízka, z tesnej blízkosti
bedlivobedlivo sledovať čo watch sth closely, keep a close eye on sb/sth
blízkyblízky vzťah (close) association
blízkyblízki príbuzní close relatives
blížiť sablížiť sa ku koncu draw to a close/an end
hájenie(poľov.) obdobie hájenia (zveri ap.) close(d) season
chýliť sachýliť sa k záveru/ku koncu be drawing to a close/an end, be almost over
krátkokrátko strihaný (vlasy) cut short, (close-)cropped
nakrátkonakrátko zostrihaný close-cropped, close-cut, cut short
priškripnúťpriškripnúť si čo do čoho close sth on one's sth, catch one's sth in sth
pustiťpustiť čo z hlavy (myšlienku ap.) dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sth
sklonokna sklonku 15. storočia towards the end/close of the 15th century
sťahovaťsťahovať čí náskok be gaining/closing on sb
titulokzáverečné titulky closing credits, end titles
účetzrušiť účet close an account
úzkyúzka spolupráca/spojitosť close cooperation/connection
záberzáber zblízka close-up
záclonazatiahnuť záclony draw/close the curtains
zatváracízatvárací čas closing time
zatvorený(obraz.) za zatvorenými dverami (rokovanie ap.) behind closed doors
zblízkaboj zblízka close/hand-to-hand combat, fight at close quarters
blízkoPristúpte bližšie. Come closer.
blízkyčo najbližší as close as possible
byťJe zatvorené. It is closed.
chýbaťVeľa nechýbalo! (skoro sa to stalo) That was close!
najbližšínajbližší priateľ/najbližšia rodina immediate/closest friend/family
namáleMal(i sme) namále. (bolo to tesné) It was a close shave.
ostrihanýostrihaný nakrátko close-cropped, cut short
priateľblízky priateľ close friend
príbuznývzdialený/blízky príbuzný koho distant/close relative/relation of sb
priškripnúťPriškripol som si prst do dverí. I caught my finger in the door., I closed the door on my finger.
privrznúťprivrznúť si ruku v čom close sth on one's hand, get one's hand trapped/caught in sth
sebebližšie k sebe closer to each other
spieťspieť ku koncu be drawing to a close
stačiťStačilo málo a bol by vyhral. He came within an ace of winning., He was close to winning.
uzavrieťCesta je uzavretá. The road is closed.
vyviaznuťVyviazol len tak tak. He had a narrow escape., It was a close shave.
zakončenieslávnostné zakončenie closing ceremony
zatváraťO koľkej hodine zatvárajú obchody? What time do the shops close?
zatvorenýObchody sú zatvorené. The shops are closed.
zatvoriťZatvor dvere! Close/Shut the door.
zatvoriťZatvoril si okno? Have you closed the window?
zatvoriťzatvoriť oči close one's eyes
zatvoriťzatvoriť ústa close one's mouth
zatvoriťzatvoriť knihu close a book
zatvoriťzatvoriť dáždnik close an umbrella
zatvoriťV sobotu je zatvorené. It's closed on Saturdays.
zavretýObchody sú zavreté. The shops are closed.
zavrieťZavri dvere! Close/Shut the door.
Reklama: