×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconсъм
Reklama:

Okolie

съкращениесъкровищесъкровищницасъкрушенсъкрушителенсълзасълзливсълзясъмсъмвам сесъмванесъмнениесъмнениясъмнителенсъмнявам сесънсънародниксъненсънливсънливецсънливостсънотворносънувамсъобразителен
Zobraziť všetko (24)
съм [səm] impf
1.byť (existovať)
2.byť (vyskytovať sa), mať sa (dobre, zle ap.)
3.nachádzať sa kde
4.patriť komu, byť čí (majetok ap.)
5.byť (aký)
phr
благода́рен съм на някого за нещо byť vďačný komu za čoв съзна́ние съм byť pri vedomíро́дом съм от някъде pochádzať odkiaľ (mať pôvod)одра́л съм ко́жата на някого byť po kom (otcovi ap.)Студе́но ми е. Je mi zima.Бил ли си ня́кога в Шо́тландия? Bol si už niekedy v Škótsku?Как сте? Ako sa vám darí?, Ako sa máte?Как е? (hovor.) Ako sa darí?, Ako to ide? (ako sa máš ap.)Къде́ е това́? Kde je to?Кой сте Ви́е? Kto ste?По ко́лко е? Koľko je to?Добре́ съм. Mám sa dobre.
Reklama:

бездо́менбездо́мен съм byť bez domova
безопа́сноств безопа́сност съм byť v bezpečí
безсъзна́ниев безсъзна́ние съм byť v bezvedomí
беле́жкаво́дя (си) беле́жки robiť si poznámky
благослови́ядам благослови́ята си на някого, за нещо (náb.) požehnať komu/čomu
блъ́скамблъ́скам си глава́та с нещо lámať si hlavu s/nad čím
бу́денбу́ден съм byť hore (bdieť)
взе́мавзе́ма нещо със се́бе си zobrať/vziať čo so sebou
висо́квисо́к съм merať (mať rozmer)
вклю́ченвключен съм в нещо byť zapojený do čoho (zúčastniť sa ap.)
вку́сенвку́сен съм chutiť čo komu (mať dobrú chuť)
внима́ниеце́нтър съм на внима́ние byť stredobodom pozornosti
внима́теленвнима́телен съм byť opatrný, mať sa na pozore
внуша́вамвнуша́вам си impf нещо nahovárať si čo (klamať sa)
во́дяво́дя (си) беле́жки robiť si poznámky
во́дяво́дя си беле́жки за нещо viesť si záznamy o čom
връ́зкавъв връ́зка съм с някого/нещо byť v styku s kým
въ́здухпое́ма (си) въ́здух nadýchnuť sa
възмо́женвъзмо́жно е dať sa (byť možný)
възмо́жновъзмо́жно е dá sa, je možné urobiť čo
възмо́жноне е възмо́жно да се направи нещо nemožno, nedá sa urobiť čo
го́денго́ден съм hodiť sa, vyhovovať, prísť vhod komu, zísť sa komu (byť na úžitok)
гото́вноств гото́вност съм byť v pohotovosti (pripravený ap.)
гри́знагри́зна си perf нещо/от нещо odhryznúť si z čoho
да́вамда́вам си impf някакъв вид tváriť sa ako
дале́чдале́ч колко съм от нещо byť ako ďaleko od čoho
дамдам си сме́тка uvedomiť si čo
дежу́рствона дежу́рство съм byť v službe (v práci ap.)
де́йствиев де́йствие съм platiť (byť platný)
длъ́жендлъ́жен съм да направя нещо musieť (byť nútený), byť povinný urobiť čo
длъ́жендлъ́жен съм на някого с нещо byť dlžný/dlžen komu čo
добре́добре́ съм, наре́д съм mať sa dobre (byť v poriadku ap.)
добре́е добре́ no (uvedenie výpovede)
добре́не ми е добре́ cítiť sa nesvoj
дови́жданевзе́ма си perf дови́ждане/сбо́гом rozlúčiť sa s kým
дово́лендово́лен съм от някого/нещо pochvaľovať (si) čo (byť spokojný s)
до́йдадо́йда на се́бе си prísť k sebe (prebrať sa)
допълни́телновзе́ма си допълни́телно pridať si (jedlo), dať si dupľu
дъ́лъгдъ́лъг съм merať (mať rozmer)
държа́държа́ impf (си) на нещо stáť (si) za čím
ее добре́ no (uvedenie výpovede)
единоду́шенединоду́шен съм с някого byť s kým zajedno
ефика́сенефика́сен съм účinkovať (droga ap.)
жа́денжа́ден съм byť smädný
жалжал ми е за някого/нещо ľutovať koho (súcitne), byť ľúto komu koho
жа́лъкв жа́лко състоя́ние (съм) v žalostnom stave
жесто́кжесто́к съм към някого byť zlý na koho (nepríjemný)
задоволи́телензадоволи́телен/сно́сен съм ujsť (byť obstojný)
задълже́нзадълже́н съм на някого за нещо vďačiť komu za čo
задържа́задържа́ perf (за се́бе си) nechať si (nevrátiť ap.)
заклю́чазаклю́ча си (кола́та) zabuchnúť si (dvere), vymknúť sa (z bytu ap.)
залепя́ сеплъ́тно съм залепе́н за не́що lipnúť na čom
замета́замета́ следи́те си zahladiť stopy
зами́назами́на perf (си) ujsť (pred niečím - dopr. prostriedkom)
зами́на сизами́на си (от то́зи свят) pominúť sa (umrieť), skonať, zosnúť
занемаре́нзанемаре́н съм byť schátraný (v zlom stave)
запи́свамзапи́свам си impf robiť si poznámky
запи́шазапи́ша (си) perf нещо poznamenať si (zapísať), zapísať si, zapísať (si)
заредя́заредя́ си телефо́на dobiť si kredit (na telefóne)
засе́дназасе́днал съм някъде trčať kde (zaseknutý ap.)
заслужа́вамзаслужа́вам (си) какво zasluhovať (si) čo
зри́теленсъм в зри́телно поле́ byť na dohľad (viditeľný)
зълзъл съм към някого byť zlý na koho (nepríjemný)
избера́избера́ (си) perf vybrať si, zvoliť si (možnosť ap.)
избера́избера́ си perf някого/нещо vyhliadnuť si koho/čo (obeť, cieľ ap.)
извъ́низвъ́н се́бе си от нещо bez seba od čoho (od strachu ap.)
изи́скамизи́скам си perf vyžiadať si čo (čas, peniaze ap.)
изкъ́лчаизкъ́лча си perf нещо vykĺbiť si, vytknúť si čo
изми́яизми́я си зъ́бите umyť si zuby
и́зпитскъ́сан съм на и́зпит vyletieť zo skúšky (neprospieť)
изпро́сяизпро́ся (си) perf нещо от някого vyžobrať (si) čo od koho
изтърпя́изтърпя́ си наказа́нието odpykať si trest
изясня́изясня́ си perf с някого нещо ujasniť si (fakty ap.)
и́мами́мам на се́бе си mať na sebe
и́нтернетне съм в и́нтернет odpojený, nepripojený (na internet ap.)
какво́токакво́то и да е́ čokoľvek
ка́ктока́кто и да е akokoľvek, hocijako, hocako, bársako, bárako
какъ́вКакво́ е то? Aké to je?
какъ́вко́йто/какъ́вто и да е́ ľubovoľný
ка́ртана ка́рта съм byť v stávke
кога́токога́то и да е́ kedykoľvek, hocikedy, (hovor.) bárskedy
кога́токога́то и да е kedykoľvek
ко́йтоко́йто и да е́ ktokoľvek (ľubovoľná osoba), hocikto, hockto, ktorýkoľvek, akýkoľvek
ко́йтоко́йто и да е ktokoľvek (hocikto), bárskto
ко́йтоко́йто/какъ́вто и да е́ ľubovoľný
кола́нсло́жа (си предпа́зен) кола́н zapnúť si bezpečnostný pás, pripútať sa
компа́ниясъм в компа́нията на някого byť v sprievode koho
крака́кръ́стосвам си крака́та s nohami do x
крити́ченв крити́чно състоя́ние съм byť v kritickom stave (zranený ap.)
култиви́рамкултиви́рам (си) (pren.) pestovať (si) (vkus, názory ap.)
къде́токъде́то и да е́ kamkoľvek, hocikam, hockam, bárskam, kdekoľvek (na ľubovoľnom mieste), hocikde, hockde, (hovor.) bárskde, bárkde
лаки́рамлаки́рам си но́ктите nalakovať si nechty
ле́гнале́гна (си) perf ľahnúť si
лошлош съм към някого byť zlý na koho (nepríjemný)
лудлуд съм по някого/нещо šalieť po kom/čom (túžiť ap.), šalieť sa
майта́ппра́вя си майта́п (subšt.) robiť si srandu (žartovať)
марки́рамперфори́рам, марки́рам (си) биле́та označiť (si) lístok (v MHD)
мо́дана мо́да съм byť v móde, (hovor.) letieť (nosiť sa ap.), (hovor.) byť in
мразови́тмразови́то е mrznúť (o počasí)
Reklama: