×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconбърз
Reklama:

Okolie

българскибълнувамбълхабърборенебърборябърбънбърдовитбържебързбързамбързанебързейбързешкомбързинабързобързолетбъркалкабъркамбъркам себъркачкабъркотиябърлогабърнабърсалка
Zobraziť všetko (24)
бърз [bərs] adj
1.búrlivý (vývoj ap.), rapídny, rýchly
2.rýchly (urýchlený), svižný (tempo ap.)
phr
бъ́рза по́мощ pohotovosť, pohotovostná služba
Reklama:

влакбърз влак rýchlik
кола́бъ́рза кола žihadlo (rýchle, silné auto)
новини́(бърз) пре́глед на новини́те (stručný) prehľad správ
по́мощбъ́рза по́мощ f prvá pomoc
по́мощбъ́рза по́мощ pohotovosť, pohotovostná služba, rýchla záchranná služba
пре́глед(бърз) пре́глед на новини́те (stručný) prehľad správ
ремо́нтенработи́лница за бъ́рзи ремо́нтни услу́ги rýchloopravovňa
бъ́рзамНя́ма закъде́ да се бъ́рза. Niet sa kam ponáhľať.
бъ́рзоБъ́рзо оздравя́ване! Skoré uzdravenie!
бъ́рзоПо-бъ́рзо! Švihaj! (ponáhľaj sa), Pohni si!
оздравя́ванеБъ́рзо оздравя́ване! Skoré uzdravenie!
lekárlekár pohotovostnej služby лекар от бърза помощ
pomocprvá pomoc бъ́рза по́мощ f
prehľad(stručný) prehľad správ бюлети́н m, (бърз) пре́глед на новини́те
službapohotovostná služba бъ́рза по́мощ, спе́шно отделе́ние
pohnúťPohni si! Ха́йде!, По-бъ́рзо!
ponáhľať saNiet sa kam ponáhľať. Ня́ма закъде́ да се бъ́рза.
švihaťŠvihaj! (ponáhľaj sa) Ха́йде!, По-бъ́рзо!
uzdravenieSkoré uzdravenie! Бъ́рзо оздравя́ване!
Reklama: