×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconza
Reklama:

Okolie

yardyetiyperitypsilonyterbiumytriumyzopzzaza studenazababraťzábalzabalenýzabaliťzabárať sazábavazabávačzabaviťzábavnýzabehnúťzáberzabezpečeniezabezpečiťzabíjačka
Zobraziť všetko (24)
za prep
1.(domom ap.) зад, (ísť ap.) kým/čím след някого/нещо
2.(smerom ďalej) čím зад нещо
3.(kúpa, odmena ap.) koľko за колко
4.(namiesto - urobiť ap.) koho вме́сто някого
5.(podiel na jednotku) на, за
6.(frekvencia, opakovanie) през, по вре́ме на
7.(nie proti - názorovo ap.) čo за какво́
phr
(až) za čím (hranicou ap.) чак зад нещо(v rade) za sebou (niekoľko rokov ap.) подре́д, наре́дza rovnakú cenu за съ́щата цена́Niet za čo. Ня́ма защо́., Ня́ма за какво́.za vlády koho през управле́нието на някого
Reklama:

agresivitaagresivita za volantom агре́сия зад вола́на
cenacena za jednotku цена́ за брой
cenaza každú cenu на вся́ка цена́
cenaza rovnakú cenu за съ́щата цена́
deňza bieleho dňa посре́д бял ден
honbahonba za senzáciami тъ́рсене на сенза́ция
japre mňa za mňa напри́мер
menomeno za slobodna моми́нско и́ме
následokmať za následok čo во́дя до нещо
pokutapokuta za zlé parkovanie гло́ба за непра́вилно парки́ране
poplatokpoplatok za použitie/užívanie čoho потреби́телска та́кса
predpokladza predpokladu (že) при усло́вие (че), при положе́ние (че)
rozumnýza rozumnú cenu на изго́дна цена́
rukaviesť sa za ruku во́дя за ръка́
smútoksmútok za domovom носта́лгия по дома́
stáťstáť za figu/prd га́дно е, абсолю́тно отврати́телно е
vyhlásiťvyhlásiť za svätého (cirk.) канонизи́рам, провъзглася́ за свете́ц
zájsťzájsť (za mraky) (slnko) скри́я се (зад облаци)
byťNiet za čo. Ня́ма защо́., Ня́ма за какво́.
koľkoza koľko (o cene) за ко́лко
môcťJa za to nemôžem! Ня́мам вина́ за това́.
okolnosťza týchto okolností при те́зи обстоя́телства/усло́вия
pokutaDostal som pokutu za rýchlu jazdu. Глоби́ха ме за превише́на ско́рост.
razraz za deň/týždeň еди́н път на ден/се́дмица
rokrok za rokom годи́на след годи́на
rýchlyDostal som pokutu za rýchlu jazdu. Глоби́ха ме за превише́на ско́рост.
smutnoje mi smutno za kým/čím Тъ́жно ми е за някого/нещо
stáťTo za to nestojí. Това́ не си стру́ва.
uznaťBol uznaný za vinného. Той бе́ше призна́т за вино́вен.
uznaťRobte, ako uznáte za vhodné. Направе́те така́, ка́кто наме́рите за добре́.
vládaza vlády koho през управле́нието на някого
гло́багло́ба за непра́вилно парки́ране pokuta za zlé parkovanie
денпосре́д бял ден za bieleho dňa
заза съ́щата цена́ za rovnakú cenu
задчак зад нещо (až) za čím (hranicou ap.)
изго́денна изго́дна цена́ za rozumnú cenu
и́мемоми́нско и́ме meno za slobodna, dievčenské meno
киломе́търкиломе́тра в час míľ za hodinu
ку́пяза колко мо́же да се ку́пи нещо za čo sa dá kúpiť čo (o sume ap.)
носта́лгияноста́лгия по дома́ clivota po domove, smútok za domovom
попо вре́ме на pri (okolnosť ap.), za (frekvencia, opakovanie)
положе́ниепри положе́ние (че) za predpokladu (že), ak
посре́дпосре́д бял ден za bieleho dňa
провъзглася́провъзглася́ за свете́ц kanonizovať, svätorečiť, vyhlásiť za svätého
ръка́во́дя за ръка́ viesť sa za ruku
сенза́циятъ́рсене на сенза́ция senzáciechtivosť, vytváranie senzácií (v novinách ap.), honba za senzáciami
скри́я сескри́я се (зад облаци) zájsť (za mraky) (slnko)
та́ксапотреби́телска та́кса poplatok za použitie/užívanie čoho
усло́виепри усло́вие (че) za predpokladu (že), ak
цена́цена́ за брой cena za jednotku
цена́на вся́ка цена́ nutne (znamenať ap.), silou-mocou, za každú cenu, stoj čo stoj
цена́за съ́щата цена́ za rovnakú cenu
вина́Ня́мам вина́ за това́. Ja za to nemôžem!, To nie je moja vina.
вино́венТой бе́ше призна́т за вино́вен. Bol uznaný za vinného.
гло́баГлоби́ха ме за превише́на ско́рост. Dostal som pokutu za rýchlu jazdu.
годи́нагоди́на след годи́на rok za rokom
защо́Ня́ма защо́. Niet za čo.
какво́Ня́ма за какво́. Niet za čo.
ко́лкоза ко́лко za koľko (o cene)
наме́ряНаправе́те така́, ка́кто наме́рите за добре́. Robte, ako uznáte za vhodné.
обстоя́телствопри те́зи обстоя́телства/усло́вия za týchto okolností
превише́нГлоби́ха ме за превише́на ско́рост. Dostal som pokutu za rýchlu jazdu.
презпрез управле́нието на някого za vlády koho
пътеди́н път на ден/се́дмица raz za deň/týždeň
стру́вамТова́ не си стру́ва. To za to nestojí.
тъ́жноТъ́жно ми е за някого/нещо je mi smutno za kým/čím
управле́ниепрез управле́нието на някого za vlády koho
усло́виепри те́зи обстоя́телства/усло́вия za týchto okolností
Reklama: