×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconêtre1*iconêtre2iconhêtraie
Reklama:

Lekcia 1

jetuilellenousvousonle1, laçamonnotrevotreleur2iciêtre1*avoir1*pouvoir1*devoir1*vouloir1*demanderrépondre*ouinonmercisalutbonjour
Zobraziť všetko (27)

Okolie

étrangementétrangerétrangetéétrangléétranglementétranglerétrangleurétraveêtre1*être2étrécirétreindre*étreinteétrenneétrennerétrésillonétrierétrilleétrillerétripageétriperétriquéétriquerétrive
Zobraziť všetko (24)

être1*

[εtʀ]19867
vi
1. byť, existovať, žiťraison d'être de qqn/qqch raison d'être, dôvod existencie koho/čoho
2. byť (v spojení s časovým určením)Il est temps de partir. Je čas odísť.
3. y être (pren.) chápaťÇa y est. Mám to.
4. à qqn byť čí, patriť komu
5. de qqch byť členom, zúčastniť sa čoho, de qqn/qqch patriť ku komu/čomu
6. en être byť teplý (gej)
7. pour qqch byť za čo, súhlasiť s čím
8. sans qqch nemať čo (peniaze, prístrešie ap.), byť bez čoho (peňazí ap.)
9. c'est, ce sera, c'était to je, to bude, to bolQui est-ce ?, (fam.) C'est qui ? Kto je to?Qu'est-ce que c'est ? Čo je to?
10. c'est, ce sera, c'était vyjadruje zdôraznenieC'est moi qui vous le dis. To vám hovorím ja.
11. c'est-à-dire to je, totiž, vlastne
12. est-ce que ? pri tvorení otázky opisom
13. N'est-ce pas ? Všakže?
v aux
pomocné sloveso vo zložených slovesných tvaroch
phr
en être Où en êtes-vous dans vos recherches ? Ako ste ďaleko vo vašich bádaniach?
Reklama:

affûtêtre à l'affût de qqch číhať na čo, byť na postriežke
aiseêtre à l'aise cítiť sa dobre
bainêtre dans le bain byť zapletený, byť namočený, byť vtiahnutý (do niečoho)
besoinêtre besoin byť potrebné
bonêtre bon en qqch byť dobrý v čom
bordêtre au bord de qqch byť na pokraji čoho
chevalêtre à cheval sur qqch potrpieť si na čo, zakladať si, trvať na čom
cirageêtre dans le cirage ničomu nerozumieť, byť z toho jeleň, byť v šoku
confitêtre confit en qqch byť plný čoho (zloby ap.)
courêtre bien en cour byť dobre zapísaný (u vplyvnej osoby)
courseêtre dans la course byť informovaný, vedieť o čo ide
dépourvuêtre dépourvu de qqch nemať čo
donnéétant donné qqch vzhľadom na čo, keď vezmeme do úvahy čo
donnéétant donné que vzhľadom na to, že
égalêtre égal à qqn byť komu jedno
flancêtre sur le flanc byť pripútaný na lôžko (o chorom), byť strašne ustatý
fondsêtre en fonds byť pri peniazoch
foutuêtre foutu de faire qqch byť schopný (u)robiť čo, mať na čo
garantêtre garant de qqch ručiť, zaručiť sa za čo
heureà l'heure qu'il est v súčasnej chvíli
jeuêtre en jeu (pren.) byť v hre/v stávke
maîtreêtre (le) maître byť pánom (kde)
maîtreêtre le maître de qqn/qqch vládnuť komu/čomu, ovládať koho/čo
maîtreêtre maître de qqn/qqch vládnuť čomu, ovládať čo
maîtreêtre maître/maîtresse de soi ovládnuť sa
maîtreêtre maître de faire qqch mať (úplnú) voľnosť v čom, môcť voľne robiť čo
mècheêtre de mèche avec qqn ťahať s kým za jeden povraz, byť spriahnutý s kým
miseêtre de mise hodiť sa, byť na mieste, byť vhodný
motoriserêtre motorisé byť motorizovaný, mať motorku/auto
mouscailleêtre dans la mouscaille byť v kaši
navrerêtre navré de qqch byť skľúčený čím
nulêtre nul en qqch byť v čom veľmi slabý, byť ľavý na čo
objetfaire, être l'objet de qqch byť predmetom čoho
partantêtre partant pour qqch byť za čo, ísť do čoho
pendre*être pendu à qqn/qqch visieť na kom/čom
peutant soit peu len trochu
plusqui plus est a čo viac, a navyše, a k tomu ešte
porterêtre porté à (faire) qqch prikláňať sa, mať sklony k čomu
porterêtre porté sur qqch byť posadnutý čím, byť celý preč do čoho, potrpieť si na čo
possibleil est possible que et subj. možno, je možné, že
pourvoir*être pourvu de qqch byť vybavený čím
princeêtre bon prince byť znášanlivý, vedieť sa prispôsobiť
priseêtre aux prises avec qqn biť sa, ruvať sa s kým/čím
priseêtre aux prises avec qqn/qqch hádať sa s kým/čím
proieêtre la proie de qqch byť obeťou čoho
quoiquoi que ce soit nech (je to) čokoľvek
réduire*en être réduit à faire qqch byť nútený robiť čo
réputerêtre réputé (pour) qqn byť považovaný za koho
riverêtre rivé à qqch naviazaný, byť fixovaný na čo
situationêtre en situation de faire qqch byť schopný urobiť čo
soitsoit... soit alebo, buď... alebo
soitsoit que..., soit que... +subj. či... alebo
sortieêtre de sortie vyraziť si (kam)
sûrêtre sûr de qqn môcť sa na koho spoľahnúť, ručiť za koho
tailleêtre de taille à byť schopný urobiť čo
tant(un) tant soit peu (aspoň) trošku
tantsi tant est que... +subj. ak vôbec
tenuêtre tenu à qqch byť viazaný čím, à faire qqch musieť, mať povinnosť čo urobiť
tenuêtre tenu de qqch zodpovedať, ručiť za čo
toujourstoujours est-il (que)... predsa
trainêtre en train de faire qqch práve robiť čo
trouverse trouver être/avoir zhodou okolností byť/mať
vapeêtre dans les vapes byť pod parou (po požití alkoholu ap.)
accordêtre d'accord avec qqn súhlasiť s kým
adorationêtre en adoration devant qqn zbožňovať koho
affaireL'affaire est dans le sac. (pren.) Je to v suchu.
aguets (aux)être aux aguets byť v strehu, číhať
aise(hovor.) être à son aise slušne si žiť, mať sa dobre (byť finančne zabezpečený)
baseêtre à la base de qqch byť základom čoho
béeJ'en suis bouche bée. Som z toho celý paf.
besoinêtre dans le besoin byť v núdzi, trpieť núdzou
bienêtre bien avec qqn byť zadobre s kým
bisbilleêtre en bisbille avec qqn hašteriť sa s kým
bouffonêtre le bouffon de qqn byť terčom posmechu
branchéêtre branché vyznať sa, zaujímať sa
caractèreêtre jeune de caractère byť mladý duchom
caserneêtre à la caserne byť na vojne
censéêtre censé byť pokladaný (za niečo)
chargeêtre à charge byť na ťarchu komu
chargeêtre à la charge de qqn na náklady, na ťarchu koho
chargeêtre en charge de qqch byť zodpovedný za čo, mať na starosti čo
classeIl a de la classe/est très classe. Je klasa. (o človeku)
compliceêtre complice de qqch niesť spoluvinu na čom (krádeži ap.)
complimentêtre avare de compliments byť skúpy na komplimenty
connaissanceJe suis heureux de faire votre connaissance. Rád som vás poznal.
connaisseurêtre connaisseur en vins byť znalec vína
conseilêtre de bon conseil vedieť dobre (po)radiť
consternationêtre frappé de consternation byť ohromený
contactêtre en contact avec qqn byť v styku s kým
corpsêtre sain de corps et d'esprit byť telesne aj duševne zdravý
corvéeêtre de corvée mať službu
craintesoyez sans crainte à qqch buďte bez obáv z čoho
criseêtre pris d'une crise dostať záchvat
deêtre puni de ses fautes byť trestaný za svoje chyby
déchirerêtre déchiré zmietať sa (medzi dvoma protichodnými citmi)
défautêtre en défaut dopustiť sa chyby, previniť sa
défaveurêtre en défaveur auprès de qqn byť u koho v nemilosti
dépendanceêtre dans la dépendance de qqn byť závislý od koho
Reklama: