×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×
Konverzácia
ČíslovkyPozdravy a osloveniaZoznámenieLúčeniePorozumenieŽiadosti, príkazy a návrhyPoďakovanie a spokojnosťOspravedlnenia, omyly a ľútosťSúhlasNesúhlas, odmietnutieOtázkyČasMesiace a rokyDni a týždneHodiny a minútyFarbyRozmery a vlastnostiPýtame sa na cestuPasová a colná kontrolaFormulár, osobné údajeCestovanie automCestovanie vlakomCestovanie lietadlomCestovanie loďouCestovanie mestskou dopravouUbytovanieRezervácieV hoteliUbytovanie v súkromíV kempinguV reštauráciiJedálny lístokPredjedláHlavné jedláNápojeDezerty
Reklama:
head

Číslovky

Čísla

Zahlwörter

Základné číslovky

Kardinalzahlen

nula null nuljeden m, jedna f ein, eine ajn, ajnedva m, dve f zwei cvajtri drei drajštyri vier əpäť fünf fünfšesť sechs zekssedem sieben zíbnosem acht achtdeväť neun nojndesať zehn cénjedenásť elf elfdvanásť zwölf cvölftrinásť dreizehn drajcénštrnásť vierzehn fircénpätnásť fünfzehn fünfcénšestnásť sechzehn zechcénsedemnásť siebzehn zípcénosemnásť achtzehn achcéndevätnásť neunzehn nojncéndvadsať zwanzig cvancichdvadsaťjeden einundzwanzig ajnuntcvancichtridsať dreißig drajsichštyridsať vierzig fircichpäťdesiat fünfzig fünfcichšesťdesiat sechzig zechcichsedemdesiat siebzig zípcichosemdesiat achtzig achcichdeväťdesiat neunzig nojncichsto hundert hundətstodvadsať hundertzwanzig hundətcvancichdvesto zweihundert cvajhundəttisíc tausend tauzntdvetisíc zweitausend cvajtauznttisíc päťsto osemdesiattri eintausendfünfhundertdreiundachtzig ajntauzntfünfhundətdrajuntachcichmilión eine Million ajne milión

Radové číslovky

Ordinalzahlen

prvý der/die/das erste ə/dí/das éəstedruhý der/die/das zweite ə/dí/das cvajtetretí der/die/das dritte ə/dí/das driteštvrtý der/die/das vierte ə/dí/das fíətepiaty der/die/das fünfte ə/dí/das fünftešiesty der/die/das sechste ə/dí/das zekstesiedmy der/die/das siebte ə/dí/das zípteôsmy der/die/das achte ə/dí/das achtedeviaty der/die/das neunte ə/dí/das nojntedesiaty der/die/das zehnte ə/dí/das céntedvadsiaty der/die/das zwanzigste ə/dí/das cvancichstetridsiaty der/die/das dreißigste ə/dí/das drajsichstestý der/die/das hundertste ə/dí/das hundəcte

Zlomky

Bruchzahlen

pol, polovica e Hälfte helftejeden a pol anderthalb, eineinhalb andəthalp, ajnajnhalptretina s Drittel dritldve tretiny zwei Drittel cvaj dritlštvrtina s Viertel firtltri štvrtiny drei Viertel draj firtlpätina s Fünftel fünftlšestina s Sechstel zekstlsedmina s Siebtel zíptlosmina s Achtel achtldevätina s Neuntel nojntldesatina s Zehntel céntlstotina s Hundertstel hundəctl
Reklama:

Reklama: