×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconÄltereiconalticonAlt
Reklama:

Okolie

AltenAltenheimAltenhilfeAltenteilAltenwohnheimAlterälterAlterationÄlterealternAlternationalternativAlternative1Alternative2AlternativenergiealternierenaltersaltersabhängigAltersabstandAltersaufbaualtersbedingtAltersbegrenzungAltersdurchschnittAltersgenosse
Zobraziť všetko (24)

Ältere

1327r/e(~n, ~n)
starší/staršia, seniorLucas Cranach der Ältere Lucas Cranach starší
Reklama:

altAlt und Jung starí i mladí (všetci)
altj-n alt machen robiť koho starším (účes, šaty ap.)
altalt wie Methusalem starý ako Matuzalem
altj-n/etw. zum alten Eisen werfen hodiť koho/čo do starého železa
altzum alten Eisen gehören patriť do starého železa
altJung getan, alt gewohnt. Čomu zamladi privykneš, tomu na starosť neodvykneš., Čo sa zamladi naučíš, na starosť akoby si našiel.
altAlte Liebe rostet nicht. Stará láska nehrdzavie.
altdie alte Litanei stará pesnička
alteine alte Rechnung mit j-m begleichen vyrovnať si s kým účty (oplatiť, vrátiť)
altauf meine alten Tage na staré kolená
belassen*alles beim Alten belassen nechať všetko po starom
Gardenoch (einer) von der alten Garde sein byť ešte (jedným) zo starej gardy
Haseein alter Hase starý kozák (ostrieľaný človek)
HerrAlte Herren starí páni (hráči nad 32 rokov)
jungJung und Alt starí i mladí (všetci)
Knackeralter Knacker starý dedo
Schrotvon altem/echtem Schrot und Korn rýdzeho charakteru, čistého zrna (slušný a usilovný)
tun*Jung getan, alt gewohnt. Čo sa v mladosti naučíš, v starobe akoby si našiel.
anknüpfenan einen alten Brauch anknüpfen nadviazať na starý zvyk
genugalt/klug genug dosť starý/múdry
Kulturdie Kultur der alten Inkas kultúra starých Inkov
Sittenach alter Sitte podľa starého zvyku
vonim Alter von sechs Jahren vo veku šesť rokov
werden*alt/gesund/müde/zornig werden zostarnúť/uzdraviť sa/unaviť sa/nahnevať sa
wesentlichwesentlich älter/jünger sein byť podstatne starší/mladší
Zeiteine Sage aus alter Zeit povesť zo starých čias
zerfallen*Ein altes Bauwerk zerfällt. Stará stavba sa rozpadá.
zierlicheine zierliche alte Dame krehká stará dáma
zuzu alt príliš starý, pristarý
abkaufenSie kaufte ihm ein altes Radio ab. Kúpila od neho staré rádio.
abkratzenalte Farbe abkratzen zoškrabať starú farbu
alsälter als du starší ako ty
altWie alt bist du? Koľko máš rokov?
AlterEr ist (ungefähr) in meinem Alter. Je (približne) v mojom veku.
AlterEr starb im Alter von 65 Jahren. Zomrel vo veku 65 rokov.
Alterdas Alter achten/ehren vážiť si/ctiť si starých ľudí
anzockelnDie Alte kam langsam eingezockelt. Starena sa pomaly prišmochtala.
ausrangierenalte Güterwaggons ausrangieren vyradiť staré nákladné vagóny
BegleitungSie kam in Begleitung (eines älteren Herrn). Prišla v sprievode (staršieho muža).
belebenalte Sitten und Bräuche beleben oživiť staré zvyky a obyčaje
brechen*mit einer alten Gewohnheit brechen skoncovať so starým zvykom
Burgdie Ruinen einer alten Burg ruiny starého hradu
destoJe älter sie wird, desto anspruchsvoller wird sie. Čím je staršia, tým je náročnejšia.
erstEr ist erst 6 Jahre alt. Má len 6 rokov.
festhalten*an alten Gewohnheiten festhalten držať sa starých zvykov
Freundein alter Freund starý priateľ
gebrechlichalt und gebrechlich sein byť starý a nevládny
gleichtun*Viele jüngere Geschwister versuchen, es den älteren gleichzutun. Veľa mladších súrodencov sa pokúša napodobňovať tých starších.
hinwerfen*Eine alte Frau wirft den Tauben Brotkrumen hin. Stará pani hádže holubom omrvinky chleba.
JahrSie ist 12 Jahre (alt). Má 12 rokov.
jeJe älter man wird, desto erfahrener wird man. Čím je človek starší, tým je skúsenejší.
kaputtDas alte Auto ist schon kaputt. Staré auto je už pokazené.
knappSie war knapp 90 Jahre alt. Mala takmer 90 rokov.
machenWas willst du mit den alten Sachen machen? Čo chceš robiť s tými starými vecami?
obOb alt, oder jung, alle sind willkommen. Či starí či mladí, všetci sú vítaní.
platzierendas neue Bild unter das Alte platzieren umiestniť nový obraz pod starý
Rückfallder Rückfall in alte Fehler/Gewohnheiten návrat k starým chybám/zvyklostiam
Rückgriffder Rückgriff auf alte Methoden návrat k starým metódam
schnüffelnEr schnüffelte in alten Briefen seiner Frau. Hrabal sa v manželkiných starých listoch.
schulpflichtigim schulpflichtigen Alter v školopovinnom veku
segnenim gesegneten Alter von 90 Jahren v požehnanom veku 90 rokov
sein*Wie alt bist du? Koľko máš rokov?
spukenIn dem alten Haus spukt es. V tom starom dome straší.
Studiumdas Studium alter Kulturen štúdium starých kultúr
Trottin den alten Trott verfallen/zurückfallen spadnúť/vrátiť sa do starých koľají
überSie ist schon über achtzig Jahre alt. Má už vyše osemdesiat rokov.
umum zwei Jahre älter sein byť o dva roky starší
u̲mfunktioniereneine alte Fabrik zu einer/in eine Diskothek umfunktionieren prerobiť starú továreň na diskotéku
u̲mwandelndie alte Mühle in ein Restaurant umwandeln prestavať starý mlyn na reštauráciu
u̲nterbringen*den alten Sessel im Keller unterbringen dať staré kreslo do pivnice
verehrenseinen alten Lehrer verehren vážiť si svojho starého učiteľa
vierSeine Tochter ist vier (Jahre alt). Jeho dcéra má štyri roky.
weitEr ist weit älter als ich. Je omnoho starší ako ja.
mentálny(ped.) mentálny vek mentales Alter
produktívnyproduktívny vek produktives Alter
starýstarý mládenec (alter) Junggeselle
starý(cirk.) Starý zákon Altes Testament
zákonStarý zákon Altes Testament
babastará baba eine alte Schachtel
bezmocnýbezmocná staroba kraftloses Alter
byťJe rovnako starý ako ja. Er ist so alt wie ich.
civilizáciastaroveké civilizácie die alten Zivilisationen
dávnydávne spomienky alte Erinnerungen
dosiahnuťdosiahnuť vysoký vek ein hohes Alter erreichen
dospelýv dospelom veku im erwachsenen Alter
koľkoKoľko má rokov? Wie alt ist sie?
kosťpretiahnuť staré kosti die alten Knochen strecken
majsterdiela starých majstrov Werke alter Meister
maťMá 24 rokov. Er ist 24 Jahre alt.
maťKoľko má rokov? Wie alt ist sie?
môcťMôže mať tak 48 rokov. Er mag etwa 48 Jahre alt sein.
mravstarý mrav ein alter Brauch
nemluvňatrojmesačné nemluvňa drei Monate altes Baby
neurčitýmuž neurčitého veku ein Mann von unbestimmtem Alter
oJe o dva roky staršia ako ja. Sie ist zwei Jahre älter als ich.
omnohoBol omnoho starší ako ona. Er war viel älter als sie.
ostaťVšetko ostalo pri starom. Alles blieb beim Alten.
pokročilýpokročilý vek fortgeschrittenes Alter
pravdaTo je stará pravda. Das ist eine alte Wahrheit.
ruinaruina starého hradu die Ruine der alten Burg
Reklama: