×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconalliconAll
Reklama:

Predpony

Allallüberall

Slovné spojenia

MarschallWeltall

Okolie

alkoholischalkoholisierenalkoholisiertAlkoholismusAlkoholspiegelAlkoholsüchtigeAlkoholsünderAlkoholtesterallAllallabendlichallealledemAlleeAllegorieAllegorikallegorischAllegrettoallein1allein2AlleinbesitzalleinealleinerziehendAlleinerziehende
Zobraziť všetko (24)

all

1180Pron
1. všetok, všetka, všetko (kompletne)all deine Mühe všetka tvoja námahaall sein Geld všetky jeho peniazeDas ist alles. To je všetko.
2. všetok (každý, akýkoľvek), všetko (čokoľvek)j-m alles Gute wünschen želať komu všetko dobré
3. (nur Pl) všetci, všetky (kompletne)alle Menschen všetci ľudiaalle schönen Mädchen všetky pekné dievčatá
4. (nur Pl) všetci, každý (z nich)alle drei všetci traja
phr
alles in allem v celku, celkovo, z celkového pohľadu
vor allem predovšetkým, najmä
all(es) und jedes každuč(ič)ký (bez výnimky)
allen voran predovšetkým, v prvom rade
Es ist noch nicht aller Tage Abend. Ešte nie je všetkým dňom koniec.
Alle Achtung! (hovor.) Všetka česť!, Klobúk dolu!
in allen Ehren vo všetkej počestnosti
Ende gut, alles gut. Koniec dobrý, všetko dobré.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nie je všetko zlato, čo sa blyští.
alle Jubeljahre (einmal) (hovor.) raz za uhorský rok
bei aller Liebe (hovor.) (ani/aj) pri najlepšej vôli
Mädchen für alles (hovor.) dievča pre všetko
ein für alle Mal raz a navždy
in aller Stille vo všetkej tichosti
j-m stehen alle Türen offen kto má všetky dvere otvorené
aus aller Welt z celého sveta, zo všetkých kútov sveta
in alle Welt do celého sveta
Reklama:

abbrechen*alle Brücken hinter sich abbrechen spáliť/zničiť/strhnúť za sebou všetky mosty
AbendEs ist noch nicht aller Tage Abend. Ešte nie je všetkým dňom koniec.
AchtungAlle Achtung! Všetka česť!, Klobúk dolu!
AnfangAller Anfang ist schwer. Každý začiatok je ťažký.
belassen*alles beim Alten belassen nechať všetko po starom
Berg(längst) über alle Berge sein byť (dávno) za horami za dolami
BootWir sitzen alle im selben/in einem Boot. Všetci sme na jednej lodi.
Brückedie/alle Brücken hinter sich Dat abbrechen spáliť/zničiť/strhnúť za sebou všetky mosty
Butter(Es ist) Alles in Butter. Všetko ide ako po masle. (všetko je v poriadku)
Dingvor allen Dingen predovšetkým, najmä, hlavne
doppelt(alles) doppelt sehen vidieť (všetko) dvojito (byť opitý)
drehenj-m dreht sich alles s kým sa všetko točí
dreiAller guten Dinge sind drei. Do tretice všetko dobré.
drumdas (ganze) Drum und Dran, alles Drum und Dran so všetkým, čo k tomu patrí, s (kompletným) príslušenstvom
Eckean allen Ecken (und Enden) na každom rohu (všade)
ein, eine, einj./etw. ist j-s Ein und Alles kto/čo je všetkým pre koho/čo
ein, eine, einein für alle Mal raz a navždy
Ellealles mit gleicher Elle messen merať všetko rovnakým metrom
Fallauf alle Fälle v každom prípade (každopádne)
finden*Das wird sich alles finden. To sa všetko vyrieši.
Formin aller Form formálne (podľa pravidiel)
Frühein aller Frühe zavčas rána, na úsvite
Gewaltmit (aller) Gewalt za každú cenu, stoj čo stoj, silou-mocou
Goldwaagealles/jedes Wort auf die Goldwaage legen brať všetko doslova/smrteľne vážne
gutAller guten Dinge sind drei. Do tretice všetko dobré.
gutEnde gut, alles gut. Koniec dobrý, všetko dobré.
Handalle Hände voll zu tun haben mať plné ruky práce
Herrgottsfrühein aller Herrgottsfrühe za brieždenia, na úsvite (zavčas rána)
Jubeljahralle Jubeljahre (ein)mal raz za uhorský rok
Kammalle/alles über einen Kamm scheren merať všetkých/všetko jedným metrom
Kanoneunter aller Kanone pod úroveň, mizerný, biedny
Kantean allen Ecken und Kanten na každom rohu (všade)
Kürzein aller Kürze v krátkosti, v stručnosti
Lebtag(all) mein/dein Lebtag (po) celý môj/tvoj život
MädchenMädchen für alles dievča pre všetko
Mannalle Mann všetci (spolu)
nagelfest(alles,) was nicht niet- und nagelfest ist (všetko,) čo nie je priklincované (ukradnúť ap.)
Nameseinem Namen (alle) Ehre machen robiť svojmu menu (všetku) česť
rechtMan kann es nicht allen recht machen. Nemožno sa zavďačiť všetkým.
Regelnach allen Regeln der Kunst podľa všetkých pravidiel, ako sa patrí
Regelin der/aller Regel spravidla, väčšinou, zvyčajne
Registeralle Register ziehen/spielen lassen ťahať za všetky páky/nitky
Respektbei allem Respekt pri všetkej úcte
Richtungaus allen Richtungen zo všetkých smerov/strán (odvšadiaľ)
Richtungin alle Richtungen na všetky strany (všade)
Ruhein (aller) Ruhe v pokoji, pokojne
Schandtatzu jeder Schandtat/allen Schandtaten bereit sein byť za každý špás/každú srandu
Schikanemit allen Schikanen so všetkými vymoženosťami, so všetkým komfortom
schwerAller Anfang ist schwer. Každý začiatok je ťažký.
Stillein aller Stille v tichosti, v úzkom (rodinnom) kruhu (svadba ap.)
Tassenicht alle Tassen im Schrank haben nemať všetkých päť pohromade
Topfseine Nase in alle Töpfe stecken, j-m in die Töpfe gucken strkať nos do všetkého
Topfalles in einen Topf werfen hádzať všetko do jedného vreca
Trumpfalle Trümpfe in der Hand haben mať všetky tromfy v rukách
tun*alle Hände voll zu tun haben mať plné ruky práce (byť zaneprázdnený)
Unglückzu allem Unglück navyše, k tomu všetkému, okrem toho
Vernehmendem/allem Vernehmen nach z toho, čo sa povráva, vraj
vieralle viere von sich strecken natiahnuť sa
vierauf allen vieren gehen liezť po štyroch, štvornožky
Voraussichtaller Voraussicht nach, nach menschlicher Voraussicht podľa všetkého, pravdepodobne
Wahrscheinlichkeitaller Wahrscheinlichkeit nach s najväčšou pravdepodobnosťou, podľa všetkého
Wassermit allen Wassern gewaschen sein byť všetkými masťami mazaný
Weltaus aller Welt z celého sveta (prísť ap.)
Weltin aller Welt na celom svete (všade)
Weltin alle Welt do celého sveta (všade)
Weltum alles in der Welt pre všetko na svete
Wurfalles auf einen Wurf setzen (po)staviť všetko na jednu kartu
zehnsich alle zehn Finger nach etw. lecken oblízať si po čom všetkých desať prstov
Zweifelaußer (allem) Zweifel stehen byť mimo pochybnosti
kriechen*auf allen vieren kriechen liezť po štyroch
langeDas ist noch lange nicht alles. To ešte zďaleka nie je všetko.
MachtIch tue alles, was in meiner Macht steht. Urobím všetko, čo je v mojej moci.
Malein für alle Mal(e) (gelten) (platiť) raz (a) navždy
Sinndie Natur mit allen Sinnen wahrnehmen vnímať prírodu všetkými zmyslami
Wegj-m stehen alle Wege offen kto má všetky dvere otvorené
Weltalle Welt celý svet (všetci)
Widerstandallen Widerständen zum Trotz napriek všetkým prekážkam
Wurzeldie Wurzel allen Übels príčina všetkého zla
Zeitfür alle Zeiten navždy
Zeitzu allen Zeiten vo všetkých obdobiach
alleDer Fruchtsaft ist alle. Džús došiel.
alleDie Vorräte werden alle. Zásoby dochádzajú.
anfangsAnfangs ging alles gut. Zozačiatku išlo všetko dobre.
Anspannungunter Anspannung aller Kräfte s vypätím všetkých síl
anstellenalles mögliche anstellen podniknúť všetko možné
ArtGemüse aller Art zelenina všetkého druhu
aufhören(pren., hovor.) Da hört (sich) doch alles auf! Tu už prestáva všetko!, To je už vrchol!
Ausnahmealle ohne Ausnahme všetci bez výnimky/do jedného
besetzenAlle Ausgänge wurden von der Polizei besetzt. Polícia obsadila všetky východy.
beteiligenAlle Kinder beteiligten sich an dem Spiel. Všetky deti sa zúčastnili hry.
bevorBevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster. Pred odchodom domov pozatvára všetky okná.
bisBis auf drei sind alle Leute gefahren. Až na troch všetci išli.
brauchenIch habe alles Geld gebraucht. Minula som všetky peniaze.
dannDann ist alles in Ordnung. Potom je všetko v poriadku.
daransetzenEr hat alles darangesetzt, den Job zu bekommen. Urobil všetko pre to, aby dostal tú prácu.
durchbre̲chen*alle Konventionen durchbrechen porušiť všetky konvencie
durchleu̲chtenAlle Personen im Umfeld des Politikers wurden durchleuchtet. Všetky osoby blízke tomuto politikovi sa preverovali.
egalMir ist alles völlig egal. Je mi všetko úplne jedno.
einlaufen*Alle Briefe laufen bei dieser Abteilung ein. Všetky listy chodia na toto oddelenie.
Reklama: