×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconals1iconals2iconals3
Reklama:

Lekcia 15

allgemeingrundlegendAnspruchbehauptenKlassewirklichHilfeArmeeals1wennvorschlagen*verbinden*raten*beraten*entscheiden*empfehlen*Leiter1erreichenbeweisen*GesellschaftZustandBedingungRegierungfortsetzenrechnendeckenzudeckenAbkommeneintreten*rettensichergefährlichArtliebpassend
Zobraziť všetko (35)

Okolie

alphanumerischAlphüttealpinAlpinismusAlpinistAlpinistikÄlplerälplerischals1als2als3alsbaldalsbaldigals dassalso1also2also3als obaltAltAltanAltarAltarbildaltbacken
Zobraziť všetko (24)

als1

1301Konj
1. (práve) keďvyjadruje časovú súbežnosť deja v hlavnej a vedľajšej veteAls ich noch Kind war,... Keď som bol ešte dieťa,...
2. (vo chvíli,) keďAls er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort. Keď prišiel domov, jeho žena bola už preč.
Reklama:

alswas sonst als... čo iné ako...
alsumso + Komparativ, als... tým + 2. stupeň, že...
als dasszu + Adjektiv ... als dass ... príliš, priveľmi, pri- + prídavné meno ...na to, aby...
aussehen*aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könnte vyzerať, akoby (človek) nevedel do troch narátať
HandBesser einen Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach. Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.
heutelieber heute als morgen najradšej hneď (čím skôr)
insoferninsofern (als) pokiaľ, za predpokladu, že..., v prípade, že...
obals ob akoby, ako keby
Polizeidümmer sein, als die Polizei erlaubt byť taký hlúpy, až to bolí
schlechtmehr schlecht als recht nič moc, žiadna sláva
sowohlsowohl ... als (auch) (tak...,) ako aj, ako..., tak aj...
übrigj-m bleibt nichts (anderes übrig (als...) komu nezostáva nič iné, ako...
umsoumso ... als/weil tým skôr, že (pri zdôraznení)
alsnichts (anderes) als nič (iné) ako
auftreten*vor dem Gericht als Zeuge auftreten vystupovať pred súdom ako svedok
ausrufen*j-n als Sieger ausrufen vyhlásiť koho za víťaza
entlarvenSeine Theorien wurden als Lügen entlarvt. Jeho teórie sa ukázali ako lživé.
sowohlsowohl Männer und Frauen als auch Kinder muži a ženy, ako aj deti
verhängnisvollsich als verhängnisvoll erweisen ukázať sa osudným
WährungEuro als einheitliche Währung der Europäischen Union euro ako jednotná mena Európskej únie
Zeitzu der Zeit, als... v čase, keď...
alsälter als du starší ako ty
alsWo sonst als hier kann man so gut essen? Kde inde ako tu sa dá tak dobre najesť?
alsEs kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre. Pripadal mi, akoby práve vstal.
alsEr arbeitet als Lehrer. Pracuje ako učiteľ.
alsDas Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft. Argument je o to dôležitejší, že sa dotýka jadra otázky.
als dassEr ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde. Je primladý na to, aby som mu veril.
als obEr machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe. Robil na mňa dojem, ako keby spal.
anführenetw. als/zur Entschuldigung anführen uviesť čo na ospravedlnenie
anführenj-n als Zeugen anführen uviesť koho ako svedka
angeben*etw. als Grund angeben uviesť čo ako dôvod
AnscheinEs hat den Anschein, dass.../als ob... Zdá sa, že.../akoby...
arbeitenals Tischler/Elektriker arbeiten pracovať ako stolár/elektrikár
auffassenj-s Worte als Vorwurf auffassen chápať čie slová ako výčitku
ausersehen*j-n als Leiter der Gruppe ausersehen vybrať koho za vedúceho skupiny
ausweisen*Dieser Film weist ihn als begabten Regisseur aus. Tento film svedčí o ňom ako o nadanom režisérovi.
bekennen*sich als/für schuldig bekennen priznať vinu
berüchtigtEr ist als Raufbold berüchtigt. Je povestný ako bitkár.
berufen*sich auf j-n als Zeugen berufen odvolávať sa na koho ako na svedka
betrachtenj-n als seinen Feind betrachten považovať koho za (svojho) nepriateľa
dassals dass než aby
dazukommen*Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte. Prišiel som, práve keď sa stala nehoda.
dennEr ist als Sänger bekannter denn als Komponist. Ako spevák je známejší než ako skladateľ.
Dolmetscherals Dolmetscher beim Europaparlament arbeiten pracovať ako tlmočník v Európskom parlamente
drankommen*als Letzter drankommen prísť na rad ako posledný
eignenDiese Vase eignet sich als Geschenk. Táto váza sa hodí ako darček.
Einleitungzur/als Einleitung na úvod/na začiatok
einsetzenAls wir in Not waren, hat er sich für uns eingesetzt. Keď sme boli v núdzi, zastal sa nás.
einstellenj-n als Aushilfe einstellen zamestnať koho na výpomoc
erachtenetw. als seine Pflicht erachten pokladať čo za svoju povinnosť
erhalten*Du erhältst das Buch als Geschenk. Dostaneš tú knihu ako darček.
erkennen*etw. als richtig erkennen uznať čo za správne
ernennen*j-n als seinen/zu seinem Nachfolger ernennen vymenovať koho za svojho nástupcu
ErsatzIch bekam eine neue Tasche als Ersatz für die beschädigte. Dostala som novú tašku ako náhradu za tú poškodenú.
fungierenals Schiedsrichter fungieren vykonávať funkciu rozhodcu
gelten*Das gilt als sicher. Považuje sa to za isté.
geschehen*Er tut, als wäre nichts geschehen. Správa sa, akoby sa nič nestalo.
handelnIm Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter. V lete sa paradajky predávajú za oveľa výhodnejšie ceny ako v zime.
HausTun Sie, als ob Sie zu Hause wären! Cíťte sa tu ako doma!
herhalten*Das muss als Beweis herhalten. To musí poslúžiť ako dôkaz.
interpretierenSein Schweigen kann man als Feigheit interpretieren. Jeho mlčanie sa dá interpretovať ako zbabelosť.
LeuteDie Fabrik beschäftigt mehr als 200 Leute. Továreň zamestnáva viac ako 200 ľudí.
mehrmehr als genug viac ako dosť
mehrmehr als zwei Jahre viac ako dva roky
meldenEr ist als vermisst gemeldet. Je hlásený ako nezvestný.
Musterj-m als Muster dienen slúžiť komu za/ako vzor
Nachteilsich als Nachteil etw. Gen erweisen ukázať sa ako nevýhoda čoho
nehmen*etw. für/als ein günstiges Zeichen nehmen považovať čo za priaznivé znamenie
passierenEr tat so, als sei nichts passiert. Robil, akoby sa nič nestalo.
Pfandetw. Akk als Pfand nehmen vziať čo ako záloh
rangierenals erster rangieren byť prvý v poradí
rühmensich als guter Kaufmann rühmen pochváliť sa ako dobrý obchodník
schlagen*Er ist als Kind viel (von seinen Eltern) geschlagen worden. Ako dieťa ho (rodičia) často bili.
spät(hovor.) besser spät als nie lepšie neskoro ako nikdy
stürmen(pren.) Als die Fans den Sänger sahen, stürmten sie die Bühne. Keď fanúšikovia zbadali speváka, vrhli sa na pódium.
tätigals Lehrer tätig sein pracovať ako učiteľ
Todder Tod als Sensenmann smrtka s kosou
tun*Sie tat so, als wäre nichts passiert. Tvárila sa, akoby sa nič nestalo.
türmenDie Jungen türmten, als der Besitzer kam. Keď prišiel majiteľ, chlapci zdúchli.
vielEr ist viel fleißiger als du. Je oveľa usilovnejší ako ty.
vorschlagen*j-n als Kandidaten vorschlagen navrhnúť koho za kandidáta
weitEr ist weit älter als ich. Je omnoho starší ako ja.
wenigHeute habe ich noch weniger Zeit als gestern. Dnes mám ešte menej času ako včera.
wieSie war als Politikerin wie als Künstlerin sehr erfolgreich. Ako politička i ako umelkyňa bola veľmi úspešná.
zurückschrecken*Er schreckte zurück, als er die Spinne sah. Keď zbadal pavúka, cúvol.
zweckentfremdendie Garage als Büro zweckentfremden využívať garáž ako kanceláriu
Glückmehr Glück als Verstand haben mať viac šťastia než rozumu
verschlagen*Als sie das hörte, verschlug es ihr die Sprache. Keď to počula, onemela od úžasu.
vorbeugenVorbeugen ist besser als heilen. Prevencia je lepšia ako liečba.
dardostať čo do daru etw. geschenkt/als Geschenk bekommen
dosťmať viac ako dosť mehr als genug haben
dosťviac než dosť mehr als genug
vtipbyť terčom vtipov als Zielscheibe des Spottes dienen
zámienkabyť len zámienkou nur als bloßer Vorwand dienen
ako(hovor.) označiť koho ako zlodeja j-n als Dieb bezeichnen
akoako doma, tak aj v cudzine sowohl zu Hause als auch im Ausland
akobyVyzerá, akoby nevedel narátať do troch. Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.
bonbónikako bonbónik na záver čoho als Bonbon zum Schluss etw. Gen
Reklama: