×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconfarticonfare
Reklama:

Okolie

farkostfarligfarmfarmasifarmasøytiskfarmorfarsefarskapfartfartsholderfartsoverskridelsefartøyfarvelfasadefasanfascinerefascinerendefascistiskfasefasismefasistfastfastboendefaste
Zobraziť všetko (24)
fart [ˈfɑʈ] m
1.rýchlosť (pohybu ap.)
2.plavba (plavenie sa)
3.spád (udalostí ap.)
phr
øke farten zrýchliť, pridať (pohnúť si)senke farten zvoľniť (tempo) (chôdze)sette opp farten zrýchliť, pridať (pohnúť si)
Reklama:

alltidfor alltid naveky, navždy, trvalo, trvale, večne
annenfor det andre po druhé
ansvarligvære ansvarlig for noe zodpovedať za čo (ručiť záväzkami ap.)
beinspenne bein for noen podraziť nohy komu
betaleta betalt for mye fra noen oklamať koho (naúčtovať priveľa ap.)
biologiskbiologisk far vlastný otec (nie adoptívny ap.)
delfor all del v každom prípade (určite)
drive*drive noe for vidt prehnať čo (nad únosnú mieru ap.)
eksempelfor eksempel napríklad, (hovor.) trebárs (príklad)
fallefalle for dať sa nachytať, naletieť (na podvod ap.)
farefare forbi mihnúť sa
fareutsette for fare noen ohroziť koho/čo
forfor lenge siden dávno
forfor... siden pred (istý čas dozadu), predo
forFor en skjønnhet. To je ale krása! (obdiv ap.)
forhva for zač (za čo)
framtidfor all framtid naveky
framtidfor framtiden nabudúce (v budúcnosti)
fullfor fullt naplno
fødefor tidlig født nedonosený
førstfor det første najprv (najskôr), (hovor.) ponajprv, po prvé, v prvom rade
førstfor første gang prvýkrát
gammelbli (for) gammel zastarať
gangfor andre gang druhýkrát, druhý raz
gang(for) første gang na prvý raz, prvýkrát
gang(for) siste gang naposledy (poslednýkrát)
gangfor tredje gang do tretice, po tretie
godfor godt nadobro (navždy)
gå*for fort ísť dopredu (hodinky)
gå*for seg diať sa
gå oppnoe opp for noen dôjsť čo komu (pochopiť)
hverhver for seg zvlášť (oddelene), samostatne (jednotlivo)
klarnoe klart for seg ujasniť si čo (predstavu ap.)
komme*komme for dagen vyjsť najavo (fakt ap.), vysvitnúť
lengefor lenge siden dávno
løfteløfte hånden (for å slå) zahnať sa (rukou)
mestfor det meste väčšinou, zväčša
mye(alt)for mye priveľa
for tiden dnes (v súčasnosti)
nårfor når nakedy
ordord for ord doslovne (slovo za slovom)
sanssans for humor zmysel pre humor
se*se opp for noe/noen dať/dávať si pozor na koho/čo (nebezpečenstvo)
se*se opp for noe dávať si pozor na koho/čo (mať sa na pozore)
senkesenke farten av noe spomaliť čo
sentkomme for sent oneskoriť sa (prísť neskoro), omeškať sa
sidenfor lenge siden dávno
sidenfor... siden pred (istý čas dozadu), predo
sist(for) siste gang naposledy (poslednýkrát)
skyldfor Guds skyld preboha
slakkeslakke farten poľaviť (tempo)
spennespenne bein for noen podraziť nohy komu
stundfor en kort stund nakrátko (na chvíľu ap.)
stå*stå for noe stáť (si) za čím
svi*få svi for noe odskákať si čo
synfor (et) syns skyld (len) naoko (robený ap.)
tidligfor tidlig predčasný
tredjefor det tredje po tretie (pri vymenúvaní)
trekke*trekke for zatiahnuť čo (záclonu ap.)
trosstil tross for hoci, napriek tomu, navzdory, (aj) napriek čomu (bez ohľadu na)
trosstil tross for at... napriek tomu, že...
verdsette*verdsette for høyt nadhodnotiť
vindutsatt for vind veterný (počasie)
øvrigfor øvrig napokon, navyše (k tomu)
åpenåpen for publikum prístupný verejnosti
beholde*Behold det for deg selv. Nechaj si to pre seba. (informáciu ap.)
bensinJeg har gått tom for bensin. Došiel mi benzín.
bøteleggeJeg ble bøtelagt for fartsoverskridelse. Dostal som pokutu za rýchlu jazdu.
fare(Det er) fare for... Hrozí (nebezpečenstvo), že...
fartsoverskridelseJeg ble bøtelagt for fartsoverskridelse. Dostal som pokutu za rýchlu jazdu.
forfor en halvtime siden pred pol hodinou
forHva er det godt for? Na čo je to dobré?
forJeg trenger et rom for tre dager. Potrebujem izbu na tri dni.
gjelde*Det gjelder for alle. To platí pre všetkých. (príkaz ap.)
gladJeg er glad for at... Som rád, že...
godHva er det godt for? Na čo je to dobré?
holde*Kan du holde det for meg? Môžete mi to podržať?
hvaHva (for noe)? Čože? (nerozumiem)
leiJeg er lei for det. Mrzí ma to.
liteJeg har (for) lite penger. Mám málo peňazí.
litenDet er altfor lite for meg. Je mi to malé. (tesné)
romJeg trenger et rom for tre dager. Potrebujem izbu na tri dni.
sammeDet er det samme for meg. Je mi to jedno. (pri výbere ap.)
sammeDet er samme for meg. Je mi to jedno.
sentJeg kommer en halv time for sent. Prídem o pol hodiny neskôr.
sidenfor en halvtime siden pred pol hodinou
sikkerhetfor sikkerhets skyld len pre istotu
skyldfor sikkerhets skyld pre každý prípad (pre istotu)
synesJeg synes det er for dyrt. Zdá sa mi to pridrahé.
tomJeg har gått tom for bensin. Došiel mi benzín.
aleTo je ale krása! (obdiv ap.) For en skjønnhet.
cenaza každú cenu for enhver pris
druhýdruhý raz for andre gang
druhýpo druhé for det andre
japre mňa za mňa for mitt vedkommende
nachytaťdať sa nachytať la seg lure, falle for
najavovyjsť najavo (fakt ap.) vise seg, komme for dagen
naoko(len) naoko (robený ap.) for (et) syns skyld
Reklama: