×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×
Konverzácia
ČíslovkyPozdravy a osloveniaZoznámenieLúčeniePorozumenieŽiadosti, príkazy a návrhyPoďakovanie a spokojnosťOspravedlnenia, omyly a ľútosťSúhlasNesúhlas, odmietnutieOtázkyČasMesiace a rokyDni a týždneHodiny a minútyFarbyRozmery a vlastnostiPýtame sa na cestuPasová a colná kontrolaFormulár, osobné údajeCestovanie automCestovanie vlakomCestovanie lietadlomCestovanie loďouCestovanie mestskou dopravouUbytovanieRezervácieV hoteliUbytovanie v súkromíV kempinguV reštauráciiJedálny lístokPredjedláHlavné jedláNápojeDezerty
Reklama:
head

Číslovky

Čísla

Numerais

Základné číslovky

Numerais cardinais

nula zero zérujeden m, jedna f um, uma um úmadva m, dve f dois m, duas f dójš, dúaštri três tréšštyri quatro kwátrupäť cinco sĩ:kušesť seis səsedem sete sétəosem oito ójtudeväť nove nóvədesať dez déšjedenásť onze õ:zədvanásť doze dózətrinásť treze trézəštrnásť catorze, (BrP) quatorze katórzə, katórzəpätnásť quinze kĩ:zəšestnásť dezasseis, (BrP) dezesseis dəzasə:jš, dəzisə:jšsedemnásť dezassete, (BrP) dezessete dəzasétə, dəzəsétəosemnásť dezoito dəzójtudevätnásť dezanove, (BrP) dezenove dəzanóvə, dəzanóvedvadsať vinte vĩ:tədvadsaťjeden vinte e um vĩ:tə ə ũ:tridsať trinta trĩ:taštyridsať quarenta kwarẽ:tapäťdesiat cinquenta sĩkwẽ:tašesťdesiat sessenta səsẽ:tasedemdesiat setenta sətẽ:taosemdesiat oitenta ojtẽ:tadeväťdesiat noventa nuvẽ:tasto cem, cento sẽ:ĩ, sẽ:tustodvadsať cento e vinte sẽ:tu ə vĩ:tədvesto duzentos duzẽ:tuštisíc mil míldvetisíc dois mil dójš míltisíc päťsto osemdesiattri mil quinhentos e oitenta e três míl kiňẽ:tuš ə ojtẽ:ta ə tréšmilión um milhão ũ: miľãu

Radové číslovky

Numerais ordinais

prvý primeiro primə:jrudruhý segundo səgũ:dutretí terceiro tərsə:jruštvrtý quarto kwártupiaty quinto kĩ:tušiesty sexto séštusiedmy sétimo sétimuôsmy oitavo ojtávudeviaty nono nónudesiaty décimo désimudvadsiaty vigésimo vižézimutridsiaty trigésimo trižézimustý centésimo sẽtézimu

Zlomky

Fracionários

pol, polovica meio, metade mə:ju, mətádəjeden a pol um e meio ũ:nə mə:jutretina um terço ũ: térsudve tretiny dois terços dójš térsušštvrtina um quarto ũ: kwártutri štvrtiny três quartos tréš kwártušpätina um quinto ũ: kĩ:tušestina um sexto ũ: séštusedmina um sétimo ũ: sétimuosmina um oitavo ũ:nojtávudevätina um nono ũ: nónudesatina um décimo ũ: désimustotina um centésimo ũ: sẽtézimu
Reklama:

Reklama: