×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×
Konverzácia
ČíslovkyPozdravy a osloveniaZoznámenieLúčeniePorozumenieŽiadosti, príkazy a návrhyPoďakovanie a spokojnosťOspravedlnenia, omyly a ľútosťSúhlasNesúhlas, odmietnutieOtázkyČasMesiace a rokyDni a týždneHodiny a minútyFarbyRozmery a vlastnostiPýtame sa na cestuPasová a colná kontrolaFormulár, osobné údajeCestovanie automCestovanie vlakomCestovanie lietadlomCestovanie loďouCestovanie mestskou dopravouUbytovanieRezervácieV hoteliUbytovanie v súkromíV kempinguV reštauráciiJedálny lístokPredjedláHlavné jedláNápojeDezerty
Reklama:
head

Číslovky

Čísla

Числи́тельные

Základné číslovky

Коли́чественные числи́тельные

nula ноль noľjeden m, jedna f оди́н m, одна́ f aďin, adnadva m, dve f два m, две f dva, dvetri три trištyri четы́ре četyrepäť пять pjaťšesť шесть šesťsedem семь semosem во́семь vosemdeväť де́вять ďevjaťdesať де́сять ďesjaťjedenásť оди́ннадцать aďinəcəťdvanásť двена́дцать dvenacəťtrinásť трина́дцать trinacəťštrnásť четы́рнадцать četyrnəcəťpätnásť пятна́дцать pjatnacəťšestnásť шестна́дцать šestnacəťsedemnásť семна́дцать semnacəťosemnásť восемна́дцать vəsemnacəťdevätnásť девятна́дцать ďevjatnacəťdvadsať два́дцать dvacəťdvadsaťjeden два́дцать оди́н dvacəť aďintridsať три́дцать tricəťštyridsať со́рок sorəkpäťdesiat пятьдеся́т pjaťďesjatšesťdesiat шестьдеся́т šəsťďesjatsedemdesiat се́мьдесят semďesjatosemdesiat во́семьдесят vosemďesjatdeväťdesiat девяно́сто ďevjanostəsto сто stostodvadsať сто два́дцать sto dvacəťdvesto две́сти dvesťitisíc ты́сяча tysjačədvetisíc две ты́сячи dve tysjačitisíc päťsto osemdesiattri ты́сяча пятьсо́т во́семьдесят три tysjačə pjaťsot vosemďesjat trimilión миллио́н miľion

Radové číslovky

Поря́дковые числи́тельные

prvý пе́рвый pervəjdruhý второ́й ftarojtretí тре́тий treťijštvrtý четвёртый četvjortəjpiaty пя́тый pjatəjšiesty шесто́й šəstojsiedmy седьмо́й seďmojôsmy восьмо́й vasmojdeviaty девя́тый ďevjatəjdesiaty деся́тый ďesjatəjdvadsiaty двадца́тый dvacatəjtridsiaty тридца́тый tricatəjstý со́тый sotəj

Zlomky

Дро́би

pol, polovica пол-, полови́на pol, pəlavinəjeden a pol оди́н с полови́ной aďin s pəlavinəjtretina (одна́) треть (adna) treťdve tretiny две тре́тьих dve treťichštvrtina (одна́) четвёртая, че́тверть (adna) četvjortəja, četverťtri štvrtiny три четвёртых tri četvjortəchpätina (одна́) пя́тая (adna) pjatəjašestina (одна́) шеста́я (adna) šəstajasedmina (одна́) седьма́я (adna) seďmajaosmina (одна́) восьма́я (adna) vasmajadevätina (одна́) девя́тая, девя́тая часть (adna) ďevjatəja, ďevjatəja časťdesatina (одна́) деся́тая (adna) ďesjatəjastotina (одна́) со́тая (adna) sotəja
Reklama:

Reklama: