×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×
Konverzácia
ČíslovkyPozdravy a osloveniaZoznámenieLúčeniePorozumenieŽiadosti, príkazy a návrhyPoďakovanie a spokojnosťOspravedlnenia, omyly a ľútosťSúhlasNesúhlas, odmietnutieOtázkyČasMesiace a rokyDni a týždneHodiny a minútyFarbyRozmery a vlastnostiPýtame sa na cestuPasová a colná kontrolaFormulár, osobné údajeCestovanie automCestovanie vlakomCestovanie lietadlomCestovanie loďouCestovanie mestskou dopravouUbytovanieRezervácieV hoteliUbytovanie v súkromíV kempinguV reštauráciiJedálny lístokPredjedláHlavné jedláNápojeDezerty
Reklama:
head

Číslovky

Čísla

Числі́вники

Základné číslovky

Кі́лькісні числі́вники

nula нуль nuľjeden, jedna оди́н odündva, dve два, дві dva, dvjitri три trüštyri чоти́ри tšotürüpäť п'ять pjaťšesť шість šjisťsedem сім sjimosem ві́сім vjisjimdeväť де́в'ять devjaťdesať де́сять desjjedenásť одина́дцять odünadcjdvanásť двана́дцять dvanadcjtrinásť трина́дцять trünadcjštrnásť чотирна́дцять tšotürnadcjpätnásť п'ятна́дцять pjatnadcjšestnásť шістна́дцять šjistnadcjsedemnásť сімна́дцять sjimnadcjosemnásť вісімна́дцять vjisjimnadcjdevätnásť дев'ятна́дцять devjatnadcjdvadsať два́дцять dvadcjdvadsaťjeden два́дцять оди́н dvadcjať odüntridsať три́дцять trüdcjštyridsať со́рок sorokpäťdesiat п'ятдеся́т pjatdesjatšesťdesiat шістдеся́т šjizdesjatsedemdesiat сімдеся́т sjimdesjatosemdesiat вісімдеся́т vjisjimdesjatdeväťdesiat дев'яно́сто devjanostosto сто stostodvadsať сто два́дцять sto dvadcjdvesto дві́сті dvjisťitisíc ти́сяча tüsjatšadvetisíc дві ти́сячі dvji tüsjatšitisíc päťsto osemdesiattri ти́сяча п'ятсо́т вісімдеся́т три tüsjatša pjacot vjisjimdesjat trümilión мільйо́н miľjon

Radové číslovky

Порядко́ві числі́вники

prvý пе́рший peršüjdruhý дру́гий druhüjtretí тре́тій treťijštvrtý четве́ртий tšetvertüjpiaty п'я́тий pjatüjšiesty шо́стий šostüjsiedmy сьо́мий sjomüjôsmy во́сьмий vosjmüjdeviaty дев'я́тий devjatüjdesiaty деся́тий desjatüjdvadsiaty двадця́тий dvadcjatüjtridsiaty тридця́тий trüdcjatüjstý со́тий sotüj

Zlomky

Дробові́ числі́вники

pol, polovica пів-, полови́на piv, polovünajeden a pol півтора́, один з половиною piŭtora, odün z polovünojutretina трети́на tretünadve tretiny дві трети́ни dvji tretünüštvrtina чверть tšverťtri štvrtiny три чве́рті trü tšverťipätina (одна́) п'я́та (части́на) (odna) pjata (tšastüna)šestina (одна́) шо́ста (odna) šostasedmina (одна́) сьо́ма (odna) sjomaosmina (одна́) во́сьма (odna) vosjmadevätina (одна́) дев'я́та (odna) devjatadesatina (одна́) деся́та (odna) desjatastotina (одна́) со́та (части́на) (odna) sota (tšastüna)
Reklama:

Reklama: